Logo TR White Gönüllülük

Çalışmaları Grubu

GE 232 : Gönüllülük Çalışmaları

6 AKTS

Ders Yükü : 153 saat + 0 dakika

Dersin Dili

İnglizce

Dersin Düzeyi

Lisans

Öğretim Elemanları

Can Ercebe
Katkıda bulunanlar:
Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Prof Dr. Pınar Uyan Semerci , Laden Yurttagüler, Dr. Ayşe Beyazova,

Dersin Tanımı

Bu ders temel olarak öğrencilerin sorumlu bireyler olmalarına, sosyal çevrelerine, insan hakları konularına ve sosyal sorunlara duyarlı olmalarına, sivil toplumun ve katılımcı demokrasinin gelişmesi için aktif vatandaş olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ders ayrıca katılımcılarının sivil toplumun etik değerleri hakkında bilgi edinmesini ve bu değerleri günlük yaşamlarına yansıtmasını sağlar. Ders, temel olarak öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını tanıma ve hak temelli gönüllü çalışma yapma konusunda aktif bir vatandaş olarak deneyim sağlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 1. Öğrenciler haklar, demokrasi ve değerleri hakkında farkındalık yaratabilecekler,
 2. Öğrenciler sivil toplum kavramlarının değerlerini öğrenebilecekler ve özellikle çocuklar gibi kırılgan gruplarla çalışma konusunda bir bakış açısı geliştirebilecekler.
 3. Öğrenciler aktif vatandaşlığa dayalı bir gönüllülük algısı geliştirebilecekler.
 4. Öğrencilerin toplumdaki çeşitliliklere ve çok kültürlü yönlere karşı saygı duyguları gelişecek. Öğrenciler farklı sivil toplum kuruluşları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilecekler ve faaliyetlerine katılma motivasyonları artacaktır.
 5. Öğrenciler Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) hakkında temel bilgilere sahip olacaklar.
 6. Öğrenciler, ilgi duydukları sosyal sorunları göz önünde bulundurarak, Proje Döngüsü Yönetimi'nin temel ilkelerini uygulayabilecekleri bir sosyal sorumluluk projesi tasarlayabilecek ve yazmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
 7. Öğrenciler ekip olarak çalışmayı ve karşılıklı sorumluluk edinebileceklerdir.
 8. Öğrenciler, hazırladıkları projelerin hedef gruplarının ihtiyaçlarına çözüm üretecek bir etkinliğe aktif olarak katılacaklar.

 

Ders İçeriği

 

1 .Hafta

Giriş: Dersin işleyişi, Beklentiler, Sorumluluklar, Grup Dinamikleri

2 .Hafta

Gönüllülük ve Değerleri, Gençlerin Katılımı, Gönüllülüğün Kazanımları

3 .Hafta

Sosyal haklar ve aktif yurttaşlık

4 .Hafta

Gönüllülük ve Etik

5 .Hafta

Çocuk Hakları ve Çocuklarla Çalışma

6.Hafta

Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Gruplarına Ayrılma, Takım Çalışmasının Temelleri, Çalışma Alanlarını Belirleme

7 .Hafta

Ara sınav

8 .Hafta

STK Ziyaretleri (grupların kendi çalışma alanlarındaki STK’lar ile temasları)

9 .Hafta

Grup Çalışmaları, Proje Önerisi Hazırlama 1 (Problemin Tanımlanması, Çalışma Sahasının Analiz Edilmesi, Hedefler,

10 .Hafta

Grup Çalışmaları, Proje Önerisi Hazırlama 2 (Faaliyet ve Bütçe Planı, Kaynak Yaratma, İzleme ve Değerlendirme

11 .Hafta

İhtiyaç Analizleri; Projelerin faaliyetleri. Gruplarla haftalık izleme değerlendirme çalışmaları

12 .Hafta

Kaynak geliştirme faaliyetler; Projelerin faaliyetleri. Gruplarla haftalık izleme değerlendirme çalışmaları

13 .Hafta

İletişim ve medya kullanımı. Projelerin faaliyetleri. Gruplarla haftalık izleme değerlendirme çalışmaları

14 .Hafta

İzleme & Değerlendirme; Projelerin faaliyetleri. Gruplarla haftalık izleme değerlendirme çalışmaları

15 .Hafta

Raporlama, Mali Raporlama ve Şeffaflık; Projelerin faaliyetleri. Gruplarla haftalık izleme değerlendirme

16 .Hafta

Proje Gruplarının Final Sunumları

 

Kaynaklar

 

 • ECHO, ManualProject Cycle Management,EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Humanitarian Aid - 2005
 • Cloke, P., Johnsen, S., & May, J. (2007). Ethical citizenship? Volunteers and the ethics of providing services for homeless people. Geoforum, 38(6), 1089-1101
 • Kymlica,Norman: Return Of the Citizen: A Survey of Recent Word on Citizenship Theory, Ethics Vol. 104, No. 2 (Jan., 1994), pp. 352-381 (30 pages), Published By: The University of Chicago Press
 • (Nonprofit and Civil Society Studies) Paul Dekker, Loek Halman (auth.), Paul Dekker, Loek Halman (eds.) - The Values of Volunteering_ Cross-Cultural Perspectives-Springer US (2003)
 • Volunteerism, civic engagement and the post-2015 agenda , United Nations Volunteers (UNV, 2015)
 • Erdoğan, E. Uyan-Semerci, P., Yentürk, N., Yurttagüler, L. (der) (2020) Türkiye’de gönüllülük: deneyimler, sınırlılıklar ve yeni açılımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Keyman, F. ve İçduygu, A. ( 2003) Globalization, civil society and citizenship in Turkey: Actors, boundaries and discourses, Citizenship Studies, Vol. 7, No. 2.
 • Tekeli, İ. (2004) Katılımcı demokrasi, sivil ağlar ve sivil toplum kuruluşları, 15. STK Sempozyumu, Tarih Vakfı, İstanbul.
 • Eliasoph, N. (2013) The politics of volunteering, Polity Press. Londra. South East European Youth Network (2017) Volunteer management handbook, 2. edition, Sarajevo,
 • Yurttagüler, L. ve Akyüz, A. (2006) Gönüllülerle işbirliği, STK Çalışmaları Eğitim Kitapları no 5, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, https://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/01/31/GONULLU.pdf
 • Erdoğan, E. (2017) Türkiye’de gençlerin iyi olma hali, Habitat, İstanbul. https://habitatdernegi.org/wp-content/uploads/turkiye-de-genclerin-iyi-olma-hali-raporu.pdf
 • Erdoğan, E. (2012) TEGV Gönüllük araştırmaları, TEGV İstanbul https://tegv.org/wp-content/uploads/Arastirmalar/TEGVGonullulukArastirmalari.pdf
 • UNV (2013), Türkiye’de gönüllülük içinde, UNV, Ankara. https://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/Turkiyedegonulluluk.pdf